Mikal mian

hei@mikalmian.no

CURRICULUM VITAE

UTDANNING

Rettsvitenskap - Høyskolen Kristiania

2021 - d.d.

Gir kompetanse til å kunne identifisere og løse juridiske problemer innenfor de sentrale rettsområdene.

Juridisk kontormedarbeider - NKI Fagskole

2020 - 2021 // Vitnemål // Karaktersnitt B+

Gir innsikt i temaer som bransjerettet kommunikasjon, juridisk dokumentbehandling, klientforhold, grunnleggende jus og prosjektstyring. 30 studiepoeng.

Pedagogikk - Høyskolen Kristiania

2019 - 2020

Gir kunnskap om læring, utvikling og kommunikasjon. Pedagogisk rådgivning og veiledning er blant emnene jeg har fullført, med gode resultater. Fullført første året av et bachelorprogram.

Maritime fag - Kvadraturen videregående skole

2002 - 2011 // Fagbrev

• Vg1 Teknikk og industriell produksjon 2002 – 2003, Vg2 Maritime fag 2008 – 2009. • Lærling 2009 – 2011 på bøyelaster i Nordsjøen og VLCC med fartsområde over hele verden. • Fagbrev som matros.

ERFARING

Support/forfatterpleie - Karnov Group Norway

2021 - d.d.

Som Skandinavias største utgiver av juridisk litteratur, er Karnov bevisst sitt ansvar og samfunnsoppdrag. Karnov Group Norway sitt overordnede mål er å bidra til en stadig kvalitetsheving av rettsinformasjon og litteratur til profesjonelle rettsanvendere. Tyngden i et samlet juridisk redaksjonsmiljø bestående av jurister, litteraturvitere og teknologer, med kompetanse og erfaring fra det juridiske forleggeri og det voksende legal tech-markedet, er en styrke i møte med et nasjonalt og internasjonalt rettskildebilde i utvikling.

Saksbehandler/møtebooker - Inselo

2021 - d.d.

Inselo jakter alltid på den optimale kundereisen. Med høy kapasitet, lang industriell erfaring og dyp teknologisk innsikt leverer Inselo skreddersydde løsninger til privat- og bedriftsmarkedet.

Støttekontakt - Kristiansand kommune

2021 - d.d.

• Miljøterapeutisk oppfølging av barn.

Fagarbeider undervisning - Kvadraturen Videregående Skole

2019 - 2020

• Hjelpelærer for elever med atferdsvansker og/eller nedsatt funksjonsevne med behov for spesialtilpasset tilbud ved avdeling for Arbeidslivstrening. • Gjennomføring av pedagogiske aktiviteter for elever med ulike utviklingshemninger ved avdeling for Hverdagslivstrening. Hjelp med aktiviteter i dagliglivet, og deltakelse i ulike timer. • Startet som tilkallingsvikar, men gikk raskt over til fast stilling fem dager i uken.

Miljøarbeider - Humana Barnevern

2007 - 2020

• Arbeid ved barnevernsinstitusjon for ungdom, hvor enkelte har rusproblemer og vanskelig atferd. • Ansvar for å utarbeide handlingsplaner med en miljøterapeutisk tilnærming samt å gjennomføre planlagt behandlingsopplegg. • Ledelse av teammøter, og ansvar for å sette opp ukentlige budsjetter. • Tett samarbeid med foresatte, skole, barnevernstjenester og andre viktige samarbeidspartnere. • Skriving av halvårs- og sluttrapporter.

Støttekontakt - Melhus kommune

2018 - 2019

• Miljøterapeutisk oppfølging av barn (ettervern).

Besøkshjem - Tiltak for ungdom Agder

2009 - 2011

• Besøkshjem for en 13-årig gutt med atferdsproblemer og behov for tett oppfølging.

Øvrige arbeidserfaringer - Øvrige arbeidsforhold

2002 - 2009

• Oppdragsbasert fotograf og daglig leder, Novu AS, 2019 – d.d. • Oppdragsbasert fotograf, Mikal Mian (enkeltpersonforetak). 2008 – d.d. • Bartender, Caledonien lobby bar. 2007-2009. • Assisterende skiftleder, McDonald’s Sørlandssenteret. 2005 – 2008 • Kontormedarbeider, Air Products AS. 2005 – 2007 (sommerjobb)

VERV

Møtefullmektig ved forliksrådet i Kristiansand

2021 - 2024

Oppnevnt for perioden 2021 - 2024.

Meddommer, Kristiansand tingrett

2021 - 2024

Valgt som meddommer for perioden 2021 - 2024.

Vara for studentrepresentant, Styret NKI Fagskoler AS

2020 - 2021

Styrets ansvar er blant annet å sørge for at studentene får den utdanningen som fagskolen har akkreditering for. Styret sørger for at det blir gitt nødvendig informasjon og veiledning til søkere og studenter ved fagskolen. Videre har styret ansvar for at virksomheten drives i samsvar med gjelde lover og regler. For fagskolen er det viktig å få studentperspektivet på vår virksomhet for å sikre at vi treffer beslutninger som er til studentenes beste. Gjennom å være studentrepresentant i styret vil en få innsikt i fagskolens virksomhet og struktur, samt få mulighet til å ta del i å forme fagskolen til et bedre sted for studentene. Dette er en verdifull erfaring som gir god innsikt i studenters rettigheter og utdanningsinstitusjonens plikter.

Studentrepresentant i klagenemda for NKI Fagskoler As og Meadlearn As

2020 - 2022

Behandler klager over enkeltvedtak fattet av administrasjonen, samt andre saker. Verdifull erfaring som gir god innsikt i studenters rettigheter og utdanningsinstitusjoners plikter.

Hovedtillitsvalgt for advokatsekretærer ved NKI Fagskoler

2020 - 2022

Styremedlem, Foreldreutvalget for barnehagene i Kristiansand

2020

Foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand (FUB) skal sikre at foreldrestemmen høres i aktuelle barnehagepolitiske saker, og at Kommunen har et rådgivende organ og en høringsinstans som ivaretar foreldreperspektivet. FUB skal også hjelpe foreldrene med informasjon og veiledning om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

KURS

Innføring i Lov og rett, Rettsinfo As

2020

Fokus på de åpne nettressursene og med en grunnleggende gjennomgang av juridiske begreper som én må kjenne til for å finne fram lover, forskrifter, forarbeider eller dommer. Gjennomgang av: Lovens saksgang med tilhørende dokumenter, hvor en fant lovforarbeider, domstolenes saksgang, kunngjøring av lov og forskrifter og dommer / avgjørelser m.m.

Rettskildesøk, Rettsinfo As

2020

Fokus på gjenfinning av juridisk litteratur som: artikler, tidsskrifter, bøker, juridiske serier, lovforarbeider, NOUer og stortingsforhandlinger i betalingsbaser som Juridika, Lovdata Pro, Rettsdata, Rettsinfo, Allvit og mange åpne kilder.

Learning Zoom

2020

Microsoft teams essential training

2020

Word essential training

2020

Outlook essential training

2020

Excel Essential Training

2020

PowerPoint Essential Training

2020

Acrobat DC Essential Training

2020

Family Engagement in Education, Harvard University. 2019 (omtrent 20 timer)

2019

Intoduksjonskurs i Opus Dental

11.01.2021